يك شروع تازه

سلام عسلكم.

امروز براي هر دوي ما يه شروع تازه هست. آخه ماماني اين وبلاگو به عشق تو ساخته تا از امروز خاطرات با هم بودنمون رو توش ثبت كنه و براي وقتي كه تو بزرگ شدي به يادگار نگه داره. اميدوارم تو كوچولوي نازنينم هم بهم در ثبت اين خاطرات كمك كني.08.gif

جونم واست بگه، 5 سال پيش خدا من و بابايي رو با هم آشنا كرد و كمكمون كرد تا در كنار هم يه زندگي شيرين و عاشقانه رو شروع كنيم،49.gif كه امروز ثمره اون عشق قشنگ وجود نازنين توست.11.gif قصه آشنايي و ازدواجمون خيلي مفصل و جالبه و من سعي مي كنم گاهي از خاطرات شيرين اون روزها واست تعريف كنم.03.gif دلم مي خواد وقتي بزرگ شدي اين خاطرات رو بخوني تا بدوني كه ثمره چه عشق زيبايي هستي.البته زندگي ما هم مثل همه زندگيهاي ديگه فراز و نشيبهايي داشته و ما مشكلات زيادي رو پشت سر گذاشتيم. اگه وقت شد گاهي هم از سختيها و تجربياتمون واست مي گم، شايد در آينده به دردت بخوره.

و اما قصه من و تو، قصه يه سفر، يه زندگي و يه دوران شيرين و پرخاطره كه تازه شروع شده. به گفته پزشكا من و تو الان در هفته 14 سفرمون هستيم ولي در واقع دو ماه و سه هفته هست كه ما با هميم. هنوز نمي دونم چي هستي؟ يه دختر ناز و گوگولي يا يه پسر تخس و توپولي؟31.gifبه هر حال هر چي كه باشي مي خوام بدوني كه ماماني قدِ همه دنيا دوسِت داره و براي ديدنت از همين حالا بي تاب شده.11.gif

از خودت بگم كه كلي شيطوني و پدر ماماني رو در آوردي. وقتي كه گُشنت مي شه امونمو مي بري، وقتي هم كه ميل به خوردن نداري نمي ذاري هيچي از گلوم پايين بره. خلاصه كه من و بابايي فعلاً در بست مَچَل توييم عسلك!39.gif

هفته پيش رفتم پيش خاله ماما. مي خواستم صداي قلب كوچولوتو بشنوم، اما هر چي خواهش و تمنا كردم تو حاضر نشدي صداي قشنگ دلتو به گوش ماماني بيچاره برسوني. حالا ماماني مجبوره تا هفته ديگه واسه شنيدن صداي دل كوچيكت صبر كنه.02.gif

باشه خيالي نيست، مي دوني كه نازت خريدار داره پس تا مي توني ناز كن ملوسم.

اينم كلي بوس به تلافيِ شيطونيات.11.gif11.gif11.gif11.gif11.gif11.gif11.gif11.gif11.gif...

مراقب خودت باش عروسكم.08.gif

/ 2 نظر / 85 بازدید
علی

سلام انشاءالله که بچه سالم و صالحی داشته باشين راستی از شوق و هيجان زياد ۴ بار اين نوشته رو روی وبلاگتون فرستادين

یه بچه مثبت

خوشحالم با وبلاگ شما آشنا شدم به منم سر بزنید خوشحال میشم ´´´´´´´´´´´´´´¶´¶¶´¶¶ ´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶ ´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶ ´´´´´¶¶´´´´´´´´...´´´´´´´´´´¶¶ ´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶ ´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶ ´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´¶ ´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´¶ ´¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶ ´¶´´´´´´´´´´´´¶¶´¶´´´´´´´´´´´¶´´´¶ ´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶´´´´¶ ´¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶´´¶´´´´¶ ´´¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶´¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶ ´´¶¶´´´´´´´¶´´´´´¶´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶¶ ´´´¶¶´´´´´´¶´´´´¶´´´´¶¶¶¶´´´´´¶ ´´´´¶´´´´´´¶´´´¶´´´´´¶´´´´´´´¶ ´´´´¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´¶´´¶¶ ´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´¶ ´´´´´¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´¶ ´´´´´´´´¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´´´¶¶ ´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´ ´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶´¶ ´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´¶´¶¶ ´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´¶´´´¶ ´´´´¶¶¶¶¶¶´¶´´´´´´´¶´´¶´ ´´¶¶´´´¶¶¶¶´¶´´´´´´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶ ´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´¶´¶¶´´´´´¶¶ ´´¶´´´´´´´´´´¶¶